home

contact

Tekst te klein?
Houd de Ctrl-knop ingedrukt en scroll met het wieltje op uw muis en het beeld wordt groter of kleiner.


bestuur

gebied van regio 20

huishoudelijk reglement

servicepunt

statuten


                   Het bestuur van regio 20 ziet er vanaf 25 maart 2017 als volgt uit:

  functiepersoonsgegevensjaar van aftreden
    
 voorzitter: H.C.P. Bol-V.d. Waal
Chopinstraat 52
2992 EG Barendrecht
tel 0180 620732
2021
    
secretarisE. Urlings
Slotplein 49
2967 XD Langerak
tel 06 10214998
2020
    
penningmeester en
vertegenwoordiger ledenraad
 
rekeningnummer 168472503
A.T.P. Verschoor
Kanaaldijk 10, 4245 TX Leerbroek
tel 0183 352608
tnv: NKvF - Regio 20 Eiland van Dordrecht
2018
    
2e secretarisC. van den Berg
Rivierdijk 392
3372 BT Hardinxveld-Giessendam
 
2019
    
 bestuursleden algemeenM. Vlaskamp-Zwijnenburg
Valkenlaan 22
2964 CT Groot Ammers
tel 0184 66 35 76
2018
    
redactie 'Bellenpracht' W. Verschoor en T. Verschoor
Kanaaldijk 10, 4245 TX Leerbroek
tel 0183 352608


Regio 20 op de kaart

blik op de regio

Het gebied van regio 20 in kaart.

Het gebied in naam van A-Z betreft de volgende plaatsen:

Alblasserdam, Ameide, Arkel, Barendrecht, Bergambacht, Brakel, Dordrecht, Everdingen, Giessenburg, Gorinchem, Haastrecht, Hardinxveld-G'dam, Heerjansdam, Hei en Boeicop, Hendrik Ido Ambacht, Heukelum, Hoornaar, Kedichem, Krimpen a/d Lek, Leerbroek, Lekkerkerk, Lexmond, Meerkerk, Molenaarsgraaf, Nieuwland, Nieuw-Lekkerland, Oosterwijk, Oud-Alblas, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Schoonhoven, Schoonrewoerd, 's-Gravendeel, 's-Gravenhage, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Tienhoven, Woudrichem en Zwijndrecht.


Huishoudelijk reglement van regio 20

INLEIDING

Huishoudelijk reglement "NKvF-regio Eiland van Dordrecht e.o."

Goedgekeurd door de algemene vergadering op 7 april 2001 te Hardinxveld-Giessendam.

art. 1 naam en zetel

  1. de vereniging draagt de naam: "NKvF regio Eiland van Dordrecht e.o." en is een afdeling met rechtspersoonlijkheid van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden.
  2. de vereniging is gevestigd in Ridderkerk aan de J.S. Bachstraat 10
  3. de vereniging omvat het gebied, zoals beschreven in Bijlage A van het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden voor regio 20.

art. 2 bestuurlijke regelingen

  1. het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen.
  2. de voorzitter wordt in functie gekozen en de overige functies worden in onderling overleg verdeeld, waarbij in ieder geval de functies van secretaris en penningmeester.
  3. het verdient aanbeveling om de eindredacteur van het evt. regioblad eveneens in het bestuur op te nemen.
  4. het verdient aanbeveling dat de afgevaardigde voor de ledenraad eveneens zitting heeft in het bestuur. Als dit niet het geval is, dient hij in elk geval nauwe contacten met het bestuur te onderhouden.
  5. een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 4 jaar en is daarna onmiddellijk herkiesbaar.
  6. kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot zeven dagen voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris van het bestuur melden.

art. 3 bestuurlijke verantwoordelijkheden

 1. ledenvergaderingen
  1. voorzitter leidt de vergaderingen en bepaalt volgorde van sprekers en spreektijd. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de vice-voorzitter of door een ander bestuurslid. Indien er geen bestuursleden aanwezig zijn kiest de vergadering uit haar midden een lid die de vergadering leidt.
  2. secretaris zorgt, dat alle leden de uitnodiging met de agenda veertien dagen van tevoren ontvangen. Op de agenda van de algemene ledenvergadering moet de verkiezing van een lid voor de ledenraad staan.
  3. secretaris notuleert de vergaderingen en maakt ze in de volgende gelijksoortige vergadering openbaar.
  4. secretaris stelt aan het eind van elk boekjaar een jaarverslag op en legt dit ter goedkeuring voor aan de medebestuursleden.
            Dit jaarverslag bevat:
  1. de samenstelling van het bestuur;
  2. het verloop van het ledenbestand;
  3. de activiteiten, die het bestuur heeft ontplooid;
  4. het aantal bestuursvergaderingen en een overzicht van de belangrijkste bestuursbesluiten;
  5. beleidsvoornemens voor het komende boekjaar.
  1. secretaris zendt in overleg met de overige bestuursleden de vastgestelde jaarstukken en het jaarverslag binnen een maand na de algemene ledenvergadering ter informatie aan de secretaris van de landelijke vereniging.
  2. penningmeester zorgt op de algemene ledenvergadering voor een financieel overzicht van inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar en presenteert een begroting voor het lopende jaar. De penningmeester stuurt het goedgekeurde financieel overzicht binnen één maand na afloop van de algemene ledenvergadering ter informatie aan de landelijk penningmeester.
  3. de afgevaardigde voor de ledenraad vertolkt in de ledenraad niet zijn eigen mening, maar is de spreekbuis van zijn regio in de landelijke vereniging. Hij krijgt hiervoor een mandaat mee van de regiovergadering, waaraan hij zich strikt hoort te houden.
  4. de afgevaardigde voor de ledenraad geeft in de regio-vergaderingen uitleg over het reilen en zeilen van de landelijke vereniging en zijn stemgedrag in de ledenraad.
  5. er worden ten minste 2 ledenvergaderingen per jaar gehouden.
  6. op schriftelijk verzoek van 10 leden kan een extra-ledenvergadering worden gehouden. De reden van dit verzoek moet dan bij de uitnodiging worden aangegeven.
  7. ledenvergaderingen vinden plaats in een gemeente binnen de regio.
 1. bestuursvergaderingen
  1. voorzitter leidt de bestuursvergadering. Bij zijn afwezigheid wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter of een ander bestuurslid.
  2. voorzitter stelt samen met de secretaris een agenda op. Op deze agenda komen in elk geval de volgende punten voor:
  1. secretaris zorgt ervoor dat de uitnodiging, de agenda en de notulen van de vorige vergadering 7 dagen voor de vergadering bij de leden van het bestuur zijn.
  2. secretaris notuleert de vergaderingen en houdt de ingekomen en uitgaande post bij. Voorzitter en secretaris ondertekenen de goedgekeurde notulen.
  3. besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, dan is het voorstel verworpen.
  4. bestuursbesluiten worden gedragen door alle leden van het bestuur.
  5. het bestuur vergadert minstens 4 keer per jaar en zo dikwijls als de voorzitter dit nodig vindt. Het verdient aanbeveling een vergadering te beleggen voorafgaande aan een ledenraadvergadering, zodat de afgevaardigde naar de ledenraad met de mening van zijn regiobestuur aldaar aan de besprekingen deel kan nemen.
  6. indien tenminste leden van het bestuur een extra bestuursvergadering nodig vinden, wordt aan dit verzoek binnen 14 dagen gehoor gegeven. De reden van deze extra vergadering wordt door de secretaris schriftelijk bij de overige bestuursleden kenbaar gemaakt.
  7. bestuursvergaderingen vinden plaats in een gemeente binnen de regio.

 1. bestuurlijke bevoegdheden
  1. penningmeester kan bij reguliere uitgaven zelfstandig beslissen. Voor bijzondere uitgaven heeft hij de toestemming van de meerderheid van het bestuur nodig.
  2. inkomsten van activiteiten moeten bij voorkeur dezelfde dag en in elk geval z.s.m. worden afgedragen aan de penningmeester.
  3. penningmeester stelt de leden van de kascontrolecommissie in de gelegenheid de boeken te controleren, zodat ze hierover een schriftelijk verslag kunnen maken en dit openbaar te maken op de algemene ledenvergadering.
  4. als bestuurskosten kunnen de werkelijk gemaakte kosten worden gedeclareerd.
  5. het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor bestuurskosten en dit punt moet dan ook in bestuursvergaderingen op de agenda worden geplaatst.
  6. bestuursleden zijn bevoegd vergaderingen van door het bestuur ingestelde commissies bij te wonen.
 1. bestuursverkiezingen
  1. elk lid van de regio kan zichzelf of een ander lid kandidaat stellen voor het bestuur. Kandidaten hebben het recht zichzelf in het regioblad voor te stellen.
  2. kandidaten kunnen zich tot één week voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris aanmelden. Het verdient aanbeveling dit voornemen 4 weken voor de vergadering aan de secretaris van het bestuur kenbaar te maken, zodat de kandidatenlijst met de uitnodiging kan worden meegestuurd. .
  3. als een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur een ander lid vragen die functie waar te nemen. Dit lid wordt dan ad interim benoemd en bij de volgende algemene voorjaarsvergadering wordt hierover door de leden gestemd.
  4. de algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde van zijn functie ontheffen.

 1. stemmingen
  1. stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats. Voorzitter benoemt hiervoor een stemcommissie van 3 leden, die geen lid van het bestuur mogen zijn.
  2. stemmingen over zaken vinden plaats bij hand opsteken.
  3. bij enkele kandidaatstelling kan ook worden gestemd met hand opsteken.
  4. indien iemand van de aanwezige leden een schriftelijke stemming verlangt, moet de voorzitter dit verzoek in stemming brengen, of hieraan gevolg geven.
  5. als er meerdere kandidaten voor één functie zijn, wordt met eenvoudige meerderheid van stemmen besloten. Als geen van de kandidaten meer dan 50% van de geldige stemmen krijgt, wordt een 2e stemronde gehouden tussen de 2 kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Indien daarna de stemmen staken, beslist het lot wie het bestuur komt versterken.
  6. de afgevaardigde voor de ledenraad wordt gekozen voor een periode van één jaar en is daarna herkiesbaar.

art. 4 commissies

 1. algemeen

  1. het bestuur kan permanente en tijdelijke commissies instellen en opheffen.
  2. commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur en handelen onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
  3. commissies kunnen nooit zelfstandig beslissen over uitgaven, dan na voorafgaand overleg met de penningmeester van het bestuur met in acht name van art. 3.3.5 van dit reglement.
  4. bij commissies met een meer permanent karakter verdient het aanbeveling dat één of meer leden van het bestuur hier deel van uitmaken.
  5. onkosten die samenhangen met het werk in commissies kunnen in overleg met het bestuur vergoed worden.

 1. regioblad en website

  1. de redactie van het regioblad moet gezien worden als een permanente commissie. De voorzitter van de redactie is verantwoordelijk voor de inhoud en de auteursrechten.
  2. hij zorgt ervoor, dat het blad 4 x per jaar verschijnt, corresponderend met de seizoenen.
  3. leden hebben de mogelijkheid om kopij in te sturen, waarna de redactie beslist over wel of niet plaatsen, inkorten en wijzigen.
  4. de website van de regio wordt beheerd in het verlengde van het regioblad. Dat betekent dat hier informatie te vinden moet zijn over:
  1. het bestuur kan te allen tijde de redactie van het regioblad en/of de web-site van zijn taak ontheffen.
  2. beroep is mogelijk op het algemeen bestuur.

 1. kascontrolecommissie

  1. op de algemene ledenvergadering wordt door de leden uit haar midden een kascontrolecommissie van 3 leden benoemd
  2. de leden worden benoemd voor een periode van 2 jaar en mogen geen lid van het bestuur zijn.
  3. de kascontrolecommissie heeft tot taak om conform artikel 14 van de regionale statuten de jaarlijkse controle uit te voeren op de inkomsten en uitgaven van de vereniging.
  4. zij brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit op de algemene ledenvergadering.
  5. goedkeuring van het financieel verslag door de algemene ledenvergadering strekt tot volledige kwijting en decharge van het bestuur.

art. 5 regiowinkel

  1. één van de leden wordt belast met beheer van de regiowinkel.
  2. hij beheert de hem toevertrouwde goederen als een goed huisvader.
  3. hij zorgt ervoor op de door het bestuur uitgeschreven vergaderingen met de winkelartikelen aanwezig te zijn en bij ander activiteiten, waaraan het bestuur hem verzoekt deel te nemen.
  4. hij zorgt ervoor dat er een overzicht is van de aan- en verkopen en houdt hiervan een administratie bij.
  5. hij zorgt voor een voorraadadministratie, die het bestuur op verzoek kan inzien.
  6. de waarde van de voorraad aan aanwezige artikelen mag een bedrag van 2500 (inkoopwaarde) niet te boven gaan. Indien overschrijding dreigt stelt hij onmiddellijk het bestuur hiervan in kennis.
  7. hij zorgt ervoor dat de hem toevertrouwde goederen zijn verzekerd (tot een bedrag van 2500) en declareert de kosten hiervan bij het bestuur.
  8. de winkelbeheerder kan te allen tijde door het bestuur worden ontslagen.
  9. in geval van ontslag moet hij het bestuur in de gelegenheid stellen de aan hem door de vereniging toevertrouwde goederen binnen een termijn van 14 dagen terug te laten halen.
  10. beroep is mogelijk op het algemeen bestuur, waarbij het gestelde in art. 5.9 van toepassing blijft.

art. 6 slotbepaling

  1. dit huishoudelijk reglement treedt in werking na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, die hiertoe is opgeroepen.
  2. de inhoud van dit huishoudelijk reglement mag niet in tegenspaak zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de landelijke vereniging, de NKvF. Ingeval dit in tegenspraak zou zijn, dan is dit reglement ondergeschikt aan de landelijke statuten en reglementen en moet z.s.m. worden herzien.
  3. indien zaken aan de orde komen waarin dit reglement niet voorziet, dan beslist het bestuur.

  Aldus opgemaakt op 7 april 2001 goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van NKvF regio Eiland van Dordrecht e.o.

  Voorzitter, Secretaris,
  w.g.: R. van Willigenw.g.: P.J. van Grondelle


  Het servicepunt van regio 20

  Het servicepunt van regio 20 wordt m.i.v. 2012 beheerd door:

  Wil Verschoor, Kanaaldijk 10, 4245 TX Leerbroek, tel. 0183-35 26 08, atpv@xs4all.nl

  Wil beheert artikelen, die speciaal zijn bestemd voor het kweken van de fuchsia en die elders niet verkrijgbaar zijn. Tevens zijn de prijzen erg prettig, omdat er geen winst gemaakt hoeft te worden.

  De inventaris wisselt voortdurend, maar ziet er globaal als volgt uit:

  Altijd vooraf even bellen om te zien of het artikel in voorraad is. Zie meer over het servicepunt van regio 20